THÔNG BÁO Về việc rà soát, giải quyết những trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh cư trú trên địa bàn phường Bến Nghé

99

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về rà soát, giải quyết những trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh cư trú trên địa bàn Quận 1; Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đề nghị Ban điều hành 8 Khu phố, 63 Tổ dân phố, Ban chỉ huy Công an chỉ đạo Cảnh sát khu vực thực hiện một số nội dung sau:

  1. Rà soát, thống kê, lập danh sách trẻ em (dưới 16 tuổi) chưa được đăng ký khai sinh cư trú trên địa bàn phường, bao gồm cả trẻ em đang sinh sống thực tế cư trú tại cơ sở tôn giáo để xem xét, đăng ký khai sinh cho trẻ, không đề xảy ra tình trạng trẻ em cư trú trên địa bàn không được đăng ký khai sinh.
  2. Danh sách gửi về Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé trước ngày 20 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp gửi về Quận (liên hệ Đ/c Trần Vĩnh Tiến – Công chức Tư pháp – Hộ tịch, số điện thoại: 091 480 5816

Trên đây là nội dung Thông báo về việc rà soát, giải quyết những trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh cư trú trên địa bàn Phường Bến Nghé; Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ phận phản ảnh về Ủy ban nhân dân phường để xem xét chỉ đạo (liên hệ Đ/c Trần Vĩnh Tiến).

TB47.signed