THÔNG BÁO Về việc thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến Hộ gia đình về Đề án sắp xếp Khu phố mới trên địa bàn phường Bến Nghé theo quy định của Trung ương

80

Căn cứ Hướng dẫn số 4080/HD-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội Vụ về việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 208/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về Ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn phường Bến Nghé theo quy định của Trung ương;

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé Thông báo đến Chi ủy Chi bộ Khu phố, Trưởng – Phó 08 Khu phố, Trưởng – Phó Ban công tác Mặt trận 08 Khu phố, Tổ trưởng – Tổ Phó 63 Tổ dân phố; Ban Quản lý, Ban Quản trị các chung cư và Nhân dân trên địa bàn như sau:

TB 129