THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại địa bàn phường bến Nghé

137

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo các nội dung như sau:

  1. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé tiếp nhận đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích quyền sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn phường Bến Nghé, Quận 1.

2 Hồ sơ đăng ký gồm:

2.1 Đối với các công trình, dự án của các tổ chức: Văn bản đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trong đó ghi rõ thủ tục thực hiện trong năm 2023 (thu hồi, giao, thuê, chuyển mục đích, bán đấu giá), tổng diện tích dự án, diện tích đăng ký thực hiện năm 2023, mục đích sử dụng đất đăng ký; văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bản vẽ hiện trạng vị trí.

Riêng đối với trường hợp đăng ký thực hiện thủ tục thu hồi đất: Kèm theo văn bản ghi vốn trong năm 2023 nếu sử dụng vốn đầu tư công hoặc bản cam kết bố trí đầy đủ vốn của chủ đầu tư.

2.2 Đối với chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân: Đăng ký theo mẫu, kèm theo bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.Thời gian tiếp nhận đăng ký: Thời gian đăng ký là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường ký banhafnh thông báo. Sau thời gian trên, Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cá nhân, tổ chức.

  1. Địa điểm tiếp nhận đăng ký:

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé – 29 Nguyễn Trung Ngạn.

Cán bộ tiếp nhận:

+ Ông Nguyễn Minh Quang (SĐT 0909284274)

+ Ông Mai Viết Thi (SĐT 0934834569)

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn phường Bến Nghé được biết và thực hiện.

Vui lòng nhấn vào đường dãn bên dưới để xem toàn bộ thông báo và mẫu dành cho Hộ gia đình, cá nhân:

TB129

Mẫu danh cho HGĐ – CN TB129