THÔNG BÁO Về việc triển khai, phổ biến các quy định hỗ trợ tạo việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện và cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn phường Bến Nghé

48
Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023. Ủy ban nhân dân phường Thông báo một số nội dung quy định hỗ trợ tạo việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tình nguyện và cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, như sau: