THÔNG BÁO Về việc tuân thủ quy định pháp luật khi nuôi vật nuôi (chó, mèo) trong khu dân cư trên địa bàn phường Bến Nghé.

22

Căn cứ Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; 

Căn cứ Công văn số 2314/SNN-CNTY ngày 09/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chỉ thị số 5277/CT-BNN-TY ngày 07/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; 

Căn cứ Thông tư số: 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 4/8/2009 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tư quy định về phòng, chống bệnh dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Nghị định số: 90/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;

Căn cứ Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;

Nhằm thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống bệnh dại ở động vật (chó, mèo), đảm bảo an toàn dịch tễ cho đàn vật nuôi và người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn phường. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo các nội dung như sau: