THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HOC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

46