TUYÊN TRUYỀN 04 BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

80