Tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, Luật Căn cước năm 2023

47

Căn cứ Công văn số 223/VHTT ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 về tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, Luật Căn cước năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 phường Bến Nghé về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn phường Bến Nghé năm 2024.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 phường đề nghị các đoàn thể, khu phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều tần suất trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội theo tài liệu tuyên truyền cụ thể như sau:
  2. Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức (treo băng rôn, tuyên truyền miệng, văn nghệ, triển lãm…) đảm bảo hoạt động tuyên truyền về Đề án 06 trên địa bàn phường được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả đến từng người dân.
  3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục trong năm 2024.
  4. Trên đây là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án 06 phường về tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, Luật Căn cước năm 2023, đề nghị các đoàn thể, khu phố, cán bộ, công chức và người lao động phường nghiêm túc thực hiện.

     

    ĐA06_06