Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/4/2021 về triển khai thực hiện tiêu chí và quy trình công nhận “Phường sạch”, “Phường sạch và xanh”, “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường” Quận 1 năm 2021

192

Ke hoach so 59 ngay 09.4.2021