Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé ban hành thông báo số 34/TB-UBND ngày 22/3/2021 về các tiêu chí và quy trình công nhận “Phường sạch”, “Phường sạch và xanh” và “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường” Quận 1 năm 2021

152

Thông báo số 34 ngay 22.3.2021