Về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng. chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

186

Ngày 15/10/2021 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng. chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé đề nghi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại hoạt động trên địa bàn phường Bến Nghé thực hiện theo Bộ tiêu chí để đánh giá nhằm góp phần thực hiện việc phòng, chống dịch covid-19.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải về toàn bộ nội dung:

Bộ tiêu chí đánh giá