Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1

3574

Căn cứ Khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại Khoảng 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1.

Thực hiện Thông báo số 269/TB-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1.

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo công bố công khai niêm yết Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 như sau:

  1. Nội dung niêm yết:

– Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1;

– Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của phường Bến Nghé;

– Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1;

– Thông báo số 269/TB-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1;

  1. Thời gian niêm yết: kể từ ngày 28/4/2022.
  2. Địa điểm niêm yết:

– Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé – 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé: http://phuongbennghe.gov.vn/

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé thông báo đến các Khu phố, tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường Bến Nghé được biết.

Người dân vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem toàn bộ văn bản và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

1. TB 59 của UBND phường Bến Nghé

2. TB 269 của UBND Quận 1

3. QĐ 1346/QĐ-UBND của UBND Thành phố

4. BC-KH2022_Q1

5. Bảng biểu KH2022_Q1

6. Bảng biểu

7. Bản đồ KH sử dụng đất năm 2022 của Quận 1

8. Bản đồ KH sử dụng đất năm 2022 của phường Bến Nghé