Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn Phường

42

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn Phường. Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo số 144/TB-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem toàn bộ nội dung văn bản.

TB144