Video clip hướng dẫn người dân thực hiện xác nhận tình trạng hôn nhân trên dịch vụ công trực tuyến.

676